Kunskapsutveckling

Ditt barn får en mentor hos oss som följer ditt barns kunskapsutveckling och sociala utveckling tillsammans med dig och ditt barns pedagoger. Vi träffar dig och ditt barn för utvecklingssamtal minst en gång per termin, oftare vid behov. Då tittar vi tillsammans på hur ditt barn utvecklas och hur vi i förskolan kan arbeta för stärka och stimulera  ditt barns utveckling och lärande på bästa sätt. 

Alla barn har en portfolio, en pärm, där vi samlar dokumentation och bilder som visar på ditt barns utveckling och lärande. För att kunna erbjuda er en hög kvalitet, använder vi oss av olika verktyg för att utvärdera vår verksamhet. Vi använder oss av ett reflekterande arbetssätt där observationer och dokumentation är naturliga. Vi har en pedagogisk årsklocka som bidrar till en gemensam struktur i det pedagogiska arbetet.

Vi har utvärderingar två gånger om året, enkäter till föräldrar, barn och personal, samtal i olika former, till exempel föräldramöte och personalmöte och slutligen sammanfattas det pedagogiska året i en kvalitetsrapport där vi beskriver våra framgångsfaktorer och vilka förbättringsområden vi ser att vi behöver utveckla.